Terrafame Oy

Kuvaus yrityksestä

Terrafame on Sotkamossa sijaitseva monimetallikaivos, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava kaivostoiminta. Yhtiö aloitti toimintansa Sotkamon kaivoksella 15.8.2015, joten sen ilmoittamat luvut koskevat aikajaksoa 1.1.-31.12.2016.

//

Toiminta-alue: Sotkamo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Elina Salmela
+358 (0)40 569 9274
elina.salmela@terrafame.fi

Yritys lukuina 2016

 • Tuotantomäärä: Nikkeli 9 554 tonnia ja sinkki 22 575 tonnia. Yhteensä 32 129 tonnia (määrä on ilmoitettu metallisisältönä).
 • Kokonaislouhinta: 32,6 Mt (14,2 Mt malmi, 18,4 Mt sivukivi).
 • Raportoidut malmivarat: 530,5 miljoonaa tonnia (todetut varat 356,5 miljoonaa tonnia, todennäköiset 174,0 miljoonaa tonnia).
 • Raportoidut mineraalivarannot: Kuusilampi 656 miljoonaa tonnia (todetut varannot 379 miljoonaa tonnia, todennäköiset 277 miljoonaa tonnia), Kolmisoppi 802 miljoonaa tonnia (todetut varannot 170 miljoonaa tonnia, todennäköiset varannot 170 miljoonaa tonnia ja mahdolliset varannot 488 miljoonaa tonnia).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Noin 30 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Noin 60 km2
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: Ei tällä hetkellä malminetsintää
 • Omien työntekijöiden määrä: 645
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: 84 % Kainuusta, 16 % muu Suomi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 550
 • Käyttökate EBITDA: -120,4 M€
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa (johtuen yrityksen tappiollisesta tuloksesta)

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei.
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä: on*.
 • Henkilöstö ja turvallisuus: on**.
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): on.
 • Mittaukset pölylle: on.
 • Mittaukset melulle: on.
 • Mittaukset tärinälle: on.
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on.
 • Poikkeamia ympäristöluvasta**: on.
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on.
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa on.
* ISO14001, ISO9001 ja OHSAS18001 sertifioitu helmikuussa 2017. ** Yhteensä viisi luparajaylitystä vesien johtamisessa vuonna 2016. Yksi kiintoaineen rajan ylitys, yksi sulfaatin kuukausikiintiön ylitys ja kolme pH:n ylärajan ylitystä.  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 19,0 Mt, joista 18,4 Mt sivukiveä. Lisäksi metallitehtaalla syntyi 0,6 Mt esineutralointi- ja loppuneutralointisakkaa sekä vesienkäsittelysakkaa.
 • Sivukiven hyödynnys: 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineen kulutus: 182,1 GWh 100% uusiutumattomia
 • Muu energian kulutus: 315 GWh (16,1% uusiutuvia, 40,5% fossiilisia, 43,5% ydinvoima)
 • Vedenkulutus: 3,7 Mm3 vettä, josta 71 % on kierrätettyä. Luku ei sisällä tuotantoalueille tulevaa sadantaa tai liuoskierron korvausvettä.
 • Patojen määrä kaivosalueella: 32 kappaletta, joista luokiteltuja 27. 1. luokkaan luokiteltuja 7 patorakennetta (kipsisakka-altaat ja Kortelammen pato), 2. luokkaan 17 patorakennetta.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Rikkihappo 150 200 tonnia, Lipeä 47 900 tonnia, poltettu kalkki 110 800 tonnia, Vetyperoksidi 3 700 tonnia. Kaivoksen yhteydessä toimii bioliuotuskasat ja metallien talteenottolaitos, joiden kemikaalien käyttö sisältyy näihin lukuihin. Varsinaiseen kaivostoimintaan kemikaaleista menee vain räjähdysaine, joka on noin 2% kaikkien kemikaalien käytöstä.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on.
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on.
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on.
 • Tasa-arvosuunnitelma: on.
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei.
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: on*.
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on.
 • Oma pelastusyksikkö: on.
* OHSAS18001 sertifiointi helmikuussa 2017, auditoitu vuonna 2016.  

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2016

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 2,6
 • Sairauspoissaolot: 14 päivää/henkilö, 5,3%
 • Tapaturmataajuus: 8,4 (LTIFR1)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 3-vuorojärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika ja konsulttityö.

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Alueellisen terveysviranomaisen käyttösuosituksen mukaan kaivospiirissä tai sen välittömässä läheisyydessä 5-7 kilometrin säteellä olevien viiden järven ja yhden joen vettä ei tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Suositusalueen vesistöjen mökkiläisille (noin viisi kiinteistöä) yhtiö toimittaa sauna- ja pesuvettä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Alue maisemoidaan toiminnan loputtua ja toiminnan aikana noudatamme ympäristöluvan ehtoja liuotetun malmin ja sivukiven loppusijoituspaikoista.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Kaivos on järjestänyt toimintansa aikana tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, maakuntakierroksia, perhepäiviä ja avoimien ovien tapahtumia. Pois lukien yllä mainitut, yritys tapaa vuodessa keskimäärin 2 500-4 000 ihmistä eri tapahtumissa.
 • Lähialueen asukkaille on oma ryhmätekstiviesti-järjestelmä tavallisesta poikkeavasta toiminnasta tai muista ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Samoin tekstiviestijärjestelmät ovat omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Kaivoksen tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla.
 • Urakoitsijoille jaetaan kuukausittain henkilöstölehti, johon on koottu myös urakoitsijoita koskevaa tietoa. Avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista. Yritys on tukenut paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.
Yhtiöllä on olemassa palautekanava sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle. Vesienhallinnan YVA:an liittyen tehtiin kysely joulukuussa 2016 Nuasjärven, Jormasjärven ja Laakajärven rantakiinteistöjen omistajille.  Lisäksi lähiasukkaille 15 km säteellä kaivospiiristä teetettiin asukaskysely vuonna 2017 osana YVA-prosessia.  

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhtiö tutkii osana normaalia toimintaansa mm. peite- ja pohjarakenteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimivuutta sekä toteuttaa muita prosessinkehitykseen liittyviä tutkimushankkeita. Opinnäytetöitä on meneillään tai tehty Terrafamen aikana 7 kappaletta.