Yara Suomi Oy

Kuvaus yrityksestä

Yara Suomi Oy on lannoitealan yritys, joka harjoittaa myös kaivostoimintaa ja malminetsintää. Yaran kaivos sijaitsee Siilinjärvellä Pohjois-Savossa. Sen omistaa norjalainen Yara ASA International. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat apatiitti, kalkki, biotiitti sekä erilaiset kiilletuotteet. Siilinjärven kaivos oli vuonna 2016  louhintamääriltään Suomen kolmanneksi suurin.

Yaran Siilinjärven toimipaikalla sijaitsevat apatiittikaivoksen lisäksi pasutto, rikkihappotehtaat, fosforihappotehdas, typpihappotehdas, lannoitetehdas, lannoitteiden pakkaamo ja fosfaattien tutkimuskeskus. Tehtaat ovat käynnistyneet vuonna 1969, kun taas kaivos on käynnistynyt vuonna 1979. Kaivoksen apatiittimalmin pitoisuus on maailman hyödynnetyistä apatiittiesiintymistä alhaisin (noin 4,2 % P2Oin situ). Apatiittirikaste erotetaan  malmista  vaahdotusprosessissa,  jolloin P2O-pitoisuus  nousee 36,5 %:iin. Noin 80 % apatiitista käytetään Siilinjärven fosforihappotehtaalla, jossa apatiitti liuotetaan rikkihappoon, jolloin fosforihapon lisäksi syntyy kipsiä. Fosforihappoa ja apatiittia käytetään fosforin raaka-aineina valmistettaessa lannoitteita niin Siilinjärven lannoitetahtaalla kuin myös yhtiön muilla lannoitetehtailla. Yaran Kokkolan tehtaalla fosforihaposta valmistetaan rehufosfaatteja.

//

Toiminta-alue: Siilinjärven kaivos

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Hanna Luukkonen
Hanna.luukkonen@yara.com
0405662050

Yritys lukuina 2016

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 1 012 558 tonnia: apatiitti 939 531 tonnia, kalkki 9 874 tonnia, biotiitti 10 843 tonnia, kiilletuotteet 52 310 tonnia.
 • Kokonaislouhinta: 29 miljoonaa tonnia (malmi 46,4 %, sivukivi 53,6 %)
 • Raportoidut malmivarat: 216 miljoonaa tonnia (3,70 % P2O5)
 • Raportoidut mineraalivarannot: Mitatut 299 miljoonaa tonnia (3,8 % P2O5); osoitetut 661 miljoonaa tonnia (3,70 % P2O5)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1979 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 15-20 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 2 648 hehtaaria (100% Yaran omistuksessa)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 2 707,6 hehtaaria (100% Yaran omistuksessa)
 • Omien työntekijöiden määrä: 88 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Siilinjärvi 53 %, Kuopio 36 %, muut 11 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 220 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: Siilinjärven kaivoksen taloudellisia tunnuslukuja ei raportoida erikseen, vaan ne sisältyvät Yara Suomi Oy:n ja Yara International ASA:n taloudellisiin tunnuslukuihin.
 • Maksettu yhteisövero: Ei raportoitu

Tietoa malminetsinnästä

Yara Suomi Oy on harjoittaa kaivosalueellaan kaivostoiminnan lisäksi myös malminetsintää. Yritys sai 2015 malminetsintäluvan Siilinjärven kaivosalueen ympärillä oleville alueille. Yara Suomi Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geofysikaalisia mittauksia, RC-kairausta sekä kallioperäkartoitusta. Syväkairausta tehtiin 2016 yhteensä  4,72 km, ainoastaan kaivosalueella.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä*: on
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): on
 • Mittaukset pölylle: on
 • Mittaukset melulle: on
 • Mittaukset tärinälle: on
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2016): ei
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa: on
* Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä:   22 275 600 t (läjitysalueille sijoitettu sivukivi  58,9 %, rikastushiekka  41,1 %)
 • Sivukiven hyödynnys:  30 % louhittavasta sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 204 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö  164 GWh (ydinvoima  68,8%, uusiutuvaa 28,1%, uusiutumatonta  3,3%) , lämpö kiinteistöille ja prosessiin  96,8 GWh (rikkihappotehtaan reaktiolämmöllä 90,4 GWH, loput matapainehöyryllä)
 • Vedenkulutus: 11 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 20 %)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 5 kpl (3 kpl luokka 1, 2 kpl luokka 3)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä:  3 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: rikastamolla 1 164 t, Yarex-asemalla 751 t
 • Rikastushiekka-alueista on muodostunut paikallisesti merkittävä lintujen levähdyspaikka. Vanhalla rikastushiekka-alueella on paikallisen lintuyhdistyksen rengastusasema ja sen reunalle on rakennettu vuoden 2016 aikana lintutorni paikallisten asukkaiden ja lintuharrastajien käyttöön. Luonnon monimuotoisuutta parannettiin vuoden 2016 aikana kunnostamalla vanhan rikastushiekka-alueen pusikoitunutta ranta-aluetta kahlaajien elinympäristöksi paremmin soveltuvaksi. Läheisen Kolmisopenjärven kunnostus aloitettu kesällä 2015 sisältäen hoito- ja tehokalastusta, vesikasvillisuuden poistoa ja ruoppausta. Vuoden 2016 aikana tehtiin vesikasvillisuuden poistoa sekä tehokalastusta. Kunnostusohjelma jatkuu vuoteen 2019.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: on
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: on
* Sertifiointi OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2016

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 2 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3,7 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe), 6:4 järjestelmä (6 työtä, 4 vapaata).

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä maaseutuelinkeinojen harjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Vaikutuksia on ollut marjastukseen, sienestykseen, kalastukseen ja retkeilyyn.

Kaivoksen perustamisvaiheessa ja toiminnan laajentuessa kaivos on hankkinut omistukseensa alueita (nykyään yhteensä 3 800 ha), jolloin nämä alueet ovat poistuneet virkistyskäytön piiristä. Toiminnalla on ollut myös vaikutusta kaivosalueen ulkopuolella oleviin Syrjänlampeen ja Kolmisopen järveen, joissa järvien virkistyskäyttöarvo on heikentynyt järvien rehevöitymisen myötä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Huomioituja seikkoja ovat muun muassa läjitysten maisemointisuunnitelmat ja sovittaminen muuhun maisemaan.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys on perustanut vuonna 2015 Siilinjärven toimipaikan lähialueen yhteistoimintaryhmän, jonka tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
 • Sidosryhmäyhteistyötä parannetaan jatkuvasti. Vuoden 2016 aikana tehtiin fokusryhmähaastatteluja eri sidosryhmille ja niiden tarkoituksena oli selvittää Yara Siilinjärven toiminnan vahvuuksia ja kehityskohteita. Saatujen tulosten perusteella on tehty ja suunniteltu toimenpiteitä sidosryhmäyhteistyön parantamiseksi
 • Yritys on järjestänyt tupailtoja, tiedotustilaisuuksia ja avoimien ovien päiviä
 • Paikallisen lintuyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä vanhalla rikastushiekka-alueella
 • Yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen kanssa on tehty Kolmisopenjärven kunnostussuunnitelma
 • Kaivoksella käy paljon vierailijaryhmiä oppilaitoksista, eri seuroista ja yhdistyksistä
 • Yritys on järjestänyt vierailuita lannoiteliiketoimintaan liittyen (asiakkaat, jakelijat, tutkimuslaitokset)
 • Sidosryhmäyhteistyö ei ole niinkään säännöllistä vaan tarpeen mukaan suunniteltua
 • Palautekanava sidosryhmien palautteelle on olemassa ja käytänteet palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu